FAQ2023-10-04T16:27:51+02:00

Veelgestelde vragen

Op welke manier zetten jullie zich in voor landschappelijk erfgoed?2023-09-17T01:00:30+02:00

De regio Berg en Nete beschikt over een aantal unieke plaatsen met landschappelijke erfgoedwaarde. Zoals de Kesselse Heide, dat een provinciaal domein is, of de Heistse Berg, een getuigenheuvel waarin letterlijk en figuurlijk geschiedenis zit.

De IOED werkt mee aan initiatieven die dit erfgoed vrijwaren, bv. door het verzamelen van verhalen over de heide en de evolutie van dit natuurgebied. Samen met onze partner Regionaal Landschap Rivierenland geven wij ook advies voor een goed beheer en de ontsluiting van landschapselementen, zoals aan de gemeente Heist-op-den-Berg m.b.t. werken die ingrijpen op de Heistse Berg.

Zijn jullie diensten betalend?2023-09-17T01:08:49+02:00

Onze organisatie heeft het statuut van een projectvereniging, opgericht door de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen. In die zin vormen wij het verlengde van een lokale overheidsdienst, die werkt over verschillende gemeenten heen (bovenlokaal). Zowel inwoners als belanghebbenden van onroerend erfgoed in deze gemeenten kunnen dus kosteloos gebruik maken van onze diensten, zoals advies, ondersteuning van erfgoedactiviteiten, …

Onze dienstverlening is uiteraard afhankelijk van onze beschikbare middelen en mensen. De gemeente zelf kan ook dossierkosten aanrekenen.

Ik wacht al redelijk lang op een antwoord op mijn mail. Hoe komt dit?2023-09-15T18:10:24+02:00

Onze dienst is sporadisch overbevraagd, waardoor er soms een achterstand ontstaat in het afhandelen van bepaalde zaken of communicatie. We proberen uw vraag of dossier steeds zo snel mogelijk en met een grondige kennis van zaken af te handelen.

Indien je reeds lange tijd geen antwoord hebt ontvangen op jouw mail, kan je steeds telefonisch informeren. Onze contactinformatie vind je hier terug.

Waarom is het advies van de IOED nodig voor het kappen van een boom in mijn tuin?2023-09-15T18:08:03+02:00

Sinds enkele jaren zet het Agentschap Onroerend Erfgoed in op de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, ofwel ‘houtig erfgoed’. Naast gebouwen kunnen namelijk ook bomen, hagen, struiken, e.d. deel uitmaken van ons collectief onroerend erfgoed. Bepaalde bomen in een tuin kunnen reeds honderden jaren oud zijn en vormen een klein, maar niet onbelangrijk deel van de ecologische rijkdom van een gemeente. Bij een zieke of beschadigde boom primeert wel steeds de veiligheid.

De IOED werkt voor het bewaren en inventariseren van houtig erfgoed samen met Regionaal Landschap Rivierenland. Meer info over houtig erfgoed vind je hier.

Mijn dossier sleept al lang aan. Wil dit zeggen dat ik een negatief advies zal ontvangen?2023-09-15T11:03:05+02:00

Bij een sloop, renovatie of verbouwing van een erfgoedpand moeten verschillende instanties hun advies geven. Op basis daarvan moet de dossierbeheerder van de dienst omgeving een beslissing maken. Het is dus normaal dat een dossier lang kan aanslepen, ten dele ook door de overbevraging van bepaalde diensten, zoals de onze en die van de bevoegde gemeente.

De adviezen van de IOED zijn niet bindend. De uiteindelijke beslissing wordt steeds genomen door het college van de betrokken gemeente.

Mag ik met een metaaldetector op zoek gaan naar archeologische vondsten?2023-09-15T17:56:07+02:00

Om met een metaaldetector of magneet op zoek te gaan naar archeologische vondsten heb je een erkenning nodig als metaaldetectorist. Je hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse gasleiding of een verloren gsm.

De erkenning die je van de Vlaamse overheid ontvangt, is enkel geldig in Vlaanderen. In de andere gewesten en in het buitenland ben je gebonden aan de daar geldende regelgeving.

Erkende archeologen zijn automatisch aangeduid als erkend metaaldetectorist. Meer info over metaaldetectie en hoe wij jou daarbij kunnen ondersteunen vind je hier.

Moet ik bij een omgevingsvergunning een archeologienota toevoegen?2023-09-15T00:23:31+02:00

Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota te laten opmaken door een erkende archeoloog. Via deze beslissingsboom kan je snel checken of je verplicht bent om zo’n archeologienota te laten opmaken. Occasionele bouwheren kunnen in bepaalde gevallen rekenen op financiële ondersteuning in de kosten voor het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Of je in aanmerking komt voor zo’n premie, en hoeveel die dan bedraagt, kan je nagaan op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Ik heb een archeologische vondst gedaan. Mag ik die bij mij thuis bewaren?2023-09-15T17:58:00+02:00

Ontdek je per toeval een archeologische vondst? Dan ben je verplicht dit binnen drie dagen te melden aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Vondst en vindplaats moeten daarna nog 10 dagen worden beschermd, zodat er indien nodig een archeologisch onderzoek kan plaatsvinden op kosten van de Vlaamse Overheid. Het komt misschien ongelegen, maar toevalsvondsten en de context waarin ze gevonden zijn, kunnen ons veel kennis opleveren over het verleden. Meer info over toevalsvondsten vind je hier.

Kan ik subsidies krijgen als ik deelneem aan Erfgoeddag, Archeologiedagen of Open Monumentendag?2023-09-15T00:36:47+02:00

Bij ons kan je geen subsidies krijgen als je hiervoor een activiteit organiseert. We willen met jou wel steeds bekijken hoe we je inhoudelijk en eventueel logistiek kunnen ondersteunen.

Ik organiseer een erfgoedevenement in de regio. Willen jullie dit evenement promoten?2023-09-15T17:59:33+02:00

Allereerst raden we je aan om jouw activiteit in te voeren in de UiTdatabank. Zo zal deze te zien zijn op UiTinVlaanderen.be.

We zijn steeds bereid om lokale erfgoedinitiatieven te promoten, als deze passen bij onze werking. Contacteer ons met meer informatie over jouw activiteit, zodat wij die eventueel kunnen promoten via onze facebookpagina, onze website en/of via onze partners.

Welk materiaal kan ik bij jullie ontlenen?2023-09-15T18:00:29+02:00

Bij ons kan je voorlopig nog geen materiaal ontlenen. Onze collega’s van erfgoedcel Kempens Karakter hebben wel een uitleendienst en zij zijn ook het provinciale uitleenpunt van de Uitleendienst Erfgoed. Meer info vind je hier en via info@kempenskarakter.be.

Kan ik een premie krijgen voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed?2023-09-15T17:51:30+02:00

Voor verbouwingen aan vastgesteld erfgoed kan je geen premies krijgen. Je kan bij het Agentschap Onroerend Erfgoed wel een erfgoedlening voor o.a. restauratie- of renovatiewerken aanvragen. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van de totale kostprijs. De intrestvoet voor leningen bedraagt op dit moment 1 procent.

Mag ik mijn woning verbouwen als die op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed staat?2023-09-16T01:11:57+02:00

Zoals bij elke andere renovatie of grondige verbouwing geldt dat je vooraf een omgevingsvergunning aanvraagt bij je gemeente. Voor sloop heb je eveneens een vergunning nodig van je gemeente.

Het lokale bestuur zal bij deze vergunningsaanvragen nagaan wat de aanwezige erfgoedwaarden zijn, en wat de impact van sloop of werkzaamheden op deze erfgoedwaarden inhoudt. Op basis van deze afweging neemt zij een beslissing. Hiervoor kan de gemeente bij IOED Berg en Nete advies vragen. Meer info over waarvoor je bij ons terecht kan voor advies, vind je hier terug.

Ik ben eigenaar van een beschermd monument. Waarvoor kan ik bij jullie terecht?2023-09-15T18:01:33+02:00

Het eerste aanspreekpunt voor eigenaars van beschermde monumenten zijn de erfgoedconsulenten van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Wij brengen je graag in contact met de juiste consulent.

Je kan bij ons wel terecht voor advies en ondersteuning bij het opmaken van een beheersplan. Meer info over beheersplannen vind je hier.

Waar vind ik of mijn woning een beschermd monument of vastgesteld erfgoed is?2023-09-15T00:35:17+02:00

Op geo.onroerenderfgoed.be en inventaris.onroerenderfgoed.be kan je opzoeken of jouw pand een beschermd monument is of op de inventaris vastgesteld erfgoed staat. Meer informatie over de ondersteuning die wij bieden voor eigenaars van zulke panden vind je hier.

Wat is het verschil tussen een beschermd monument en een vastgesteld inventarispand?2023-09-15T18:02:54+02:00

Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid maakt een onderscheid tussen de wetenschappelijke inventaris, de vastgestelde inventaris en bescherming. Wanneer jouw woning op de wetenschappelijke of vastgestelde inventaris staat, betekent dit niet dat het een beschermd monument is. Meer info over het onderscheid tussen vastgesteld en beschermd erfgoed vind je hier.

Go to Top